KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CÁC CHUYÊN NGÀNH NGÀY 31/03/2018

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH&XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP KTCN LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CÁC CHUYÊN NGÀNH Ngày 31 tháng 03 năm 2018 STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Khóa Điểm thi Điểm …

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP CÁC CHUYÊN NGÀNH NGÀY 28/04/2018

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH&XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP KTCN LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH THI TỐT NGHIỆP CÁC CHUYÊN NGÀNH Ngày 28 tháng 04 năm 2018 STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Khóa Điểm …

KẾT QUẢ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 274A

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP KTCN LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH THI HẾT HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 274A Ngày 31 tháng 03 năm 2018 Học viên …

KẾT QUẢ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 273C

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP KTCN LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH THI HẾT HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 273C Ngày 24 tháng 03 năm 2018 Học viên …

KẾT QUẢ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 274B

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP KTCN LÊ QUÝ ĐÔN   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH THI HẾT HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 274B Ngày 31 tháng 03 năm 2018 …

KẾT QUẢ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 275B

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP KTCN LÊ QUÝ ĐÔN   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH THI HẾT HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 275B Ngày 21 tháng 04 năm 2018 …